ورود/ثبت نام(current)

جستجو مقررات

جستجو بر اساس :
پربازدید جدید ترین قدیمی ترین داغ ترین

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : دستور عمل اجرایی گود برداری ساختمانی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : ضوابط فنی آزمایش های جوش

توضیحات : ضوابط فنی آزمایش های جوش

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : دستورالعمل طراحی نمای ساختمان

توضیحات :دستورالعمل طراحی نمای ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

توضیحات : لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : عدم صدور پروانه برای قطعات کوچکتر از 100 متر

توضیحات : عدم صدور پروانه برای قطعات کوچکتر از 100 متر

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : طراحی نمای ساختمان

توضیحات :طراحی نمای ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : زونکن کارگاهی

توضیحات :زونکن کارگاهی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : نحوه و میزان اشغال معابر

توضیحات :نحوه و میزان اشغال معابر

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : نما سازی جانبی

توضیحات :نما سازی جانبی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : نصب لفاف

توضیحات : نصب لفاف

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : راهنمای آموزش کاهش خطرات گودبرداری

توضیحات :راهنمای آموزش کاهش خطرات گودبرداری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : امور مهندسی ناظر

توضیحات : امور مهندسی ناظر

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : اتصال پلاک های سنگ با پیچ و سیم

توضیحات : اتصال پلاک های سنگ با پیچ و سیم

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : ارائه طرح سازه نگهبان

توضیحات : ارائه طرح سازه نگهبان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : بتن آماده استاندارد

توضیحات :بتن آماده استاندارد

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : بلوک های پلی استایرن

توضیحات : بلوک های پلی استایرن

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : تابلوی مشخصات پروژه

توضیحات : تابلوی مشخصات پروژه

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از مصالح مناسب

توضیحات : بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از مصالح مناسب

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : تثبیت سنگهای روکار ساختمان های سنگی مرتفع

توضیحات : تثبیت سنگهای روکار ساختمان های سنگی مرتفع

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : جلوگیری از نصب سنگ بدون بست آهن

توضیحات : جلوگیری از نصب سنگ بدون بست آهن

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : حصار کارگاهی

توضیحات : حصار کارگاهی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : دیوار کشی ابنیه مخروبه و رها شده

توضیحات : دیوار کشی ابنیه مخروبه و رها شده

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : رعایت ضوابط فنی آزمایش های جوش

توضیحات : رعایت ضوابط فنی آزمایش های جوش

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : فهرست بخشنامه های امور مهندسین ناظر

توضیحات : فهرست بخشنامه های امور مهندسین ناظر

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : دستور اجرایی گودبرداری ساختمان

توضیحات : دستور اجرایی گودبرداری ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : مصوبه گودیرداری

توضیحات : مصوبه گودیرداری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : دستور عمل طراحی نمای ساختمان

توضیحات : دستور عمل طراحی نمای ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

توضیحات : لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه

عنوان : لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

توضیحات : لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : New node (2)

عنوان : چک لیست آیین نامه زلزله

توضیحات :چک لیست آیین نامه زلزله

بیشتر و دانلود

بخش بندی : New node (4)

عنوان : چک لیست مبحث 19

توضیحات : چک لیست مبحث 19

بیشتر و دانلود

بخش بندی : New node (3)

عنوان : چک لیست سازه نگهبان

توضیحات : چک لیست سازه نگهبان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 4

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 4

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 1

توضیحات : مقررات ملی ساختمان مبحث 1

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 2

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 2

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 3

توضیحات : مقررات ملی ساختمان مبحث 3

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 5

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 5

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 6

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 6

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 7

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 7

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 8

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 8

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 8

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 8

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 9

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 9

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 10

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 10

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 11

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 11

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 12

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 12

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 13

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 13

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 14

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 14

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 15

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 15

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 16

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 16

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 17

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 17

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 18

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 18

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 20

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 20

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 19

توضیحات :مقررات ملی ساختمان مبحث 19

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 21

توضیحات : مقررات ملی ساختمان مبحث21

بیشتر و دانلود

بخش بندی : مقررات ملی

عنوان : مقررات ملی ساختمان مبحث 22

توضیحات : مقررات ملی ساختمان مبحث 22

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : گزارش عملکرد نه ماهه 1398

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : ترویج مقرارت ملی ساختمان (مباحث بیست و دوگانه)

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : نظام نامه انتشار نشريه پيام نظام مهندسی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : کارگروه حل اختلاف

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : شیوه نامه الگوی رفتاری رسانه ای

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : شیوه نامه اجرایی کمیته کارشناسی گاز

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی فرایند صدورنامه لاتین

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی عضویت و صدور پروانه اشتغال

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی دوره های غیر اجباری

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی پیگیری و مدیریت شکایات واصله

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی بررسی صلاحیت،صدور و تمدید کارت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی انتخابات هیات رئیسه

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرای فرایند ثبت نامه در دبیرخانه

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی انجام داوری

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : رسیدگی به شکایات

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : رسیدگی به تخلفات

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : دستورالعمل حمايت از نشر کتاب

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : برگزاري همايش

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : آئين‌نامه انضباطي موارد مخالف شئون حرفه‌اي اعضا

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : ارجاع کار به کارشناسان ماده27

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی کنترل ماده 33

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی کنترل ظرفیت و ثبت قرارداد مجریان

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی کمیته اجرایی گاز استان تهران

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : وش اجرایی فرایند پیاده نمودن شرح خلاصه مذاکرات

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی پرداخت حق الزحمه نظارت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی انتخاب مدرسان آموزشی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی انتخاب مجریان آموزشی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی ارسال اس ام اس برای سازمان

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی ارجاع کار نظارت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرایی ارایه خدمات رفاهی

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : راهنمای عمومی ویژه مهندسین،مجری و ناظر

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : دستورالعمل نحوه استرداد وجه پرونده های ماده 33

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : شرح وظایف نماینده مدیریت

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : شرح وظایف کارگروه ایمنی و محیط زیست

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : روش اجرايي مراحل اعلام مفقودی یا سرقت مهر

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی

توضیحات : بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : آیین نامه اجرایی ساختمان

عنوان : تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره،

توضیحات : تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره،

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

توضیحات : مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : چک لیست سازه گود برداری

توضیحات : چک لیست سازه گود برداری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : چک 2800لیست آیین نامه

توضیحات : چک 2800لیست آیین نامه

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : (چک لیست تاسیسات (الکتریکی

توضیحات : (چک لیست تاسیسات (الکتریکی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : (چک لیست تاسیسات (مکانیک

توضیحات : (چک لیست تاسیسات (مکانیک

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : check list hararati

توضیحات :check list hararati

بیشتر و دانلود

بخش بندی : چک لیست ها

عنوان : structure.check list

توضیحات : structure.check list

بیشتر و دانلود

بخش بندی : شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های مشاور

عنوان : شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی مشاور

توضیحات : شیوه نامه جدید وزارت راه در خصوص تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی مشاور عضو سازمان نظام مهندسی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ضوابط آتش نشانی در طراحی معماری

عنوان : ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری

توضیحات : ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری

عنوان : راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری

توضیحات : راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری

بیشتر و دانلود

بخش بندی : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

عنوان : کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

توضیحات : آیین نامه ماده 4 مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی مصوب 1375 - ایین نامه ماده 27 مصوب 1379 - آیین نامه ماده 28 مصوب 1379 -آیین نامه اجرایی ماه 33مصوب 1384- کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

عنوان : اصلاحیه قانون نظام مهندسی

توضیحات : اصلاحیه قانون نظام مهندسی 1401

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی

عنوان : ضوابط شهرسازی و معماری معلولین جسمی -حرکتی

توضیحات : ضابطه 246 معلولان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی

عنوان : ضوابط شهرسازی و معماری معلولین جسمی -حرکتی

توضیحات : ضابطه 246 معلولان

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران

عنوان : ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران

توضیحات : طرح تفصیلی تهران

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران

عنوان : ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران

توضیحات : طرح تفصیلی تهران

بیشتر و دانلود

بخش بندی : دوره های ارتقائ پایه

عنوان : دوره های اجرا , دوره اجرای رشته عمران

توضیحات : دوره های اجرا , دوره اجرای رشته عمران

بیشتر و دانلود

بخش بندی : ایرادات کارتابل گزارش نویسی

عنوان : ایرادات کارتابل گزارش‌نویسی

توضیحات : فایل جلسه

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نحوه محاسبه عوارض ساختمانی شهر تهران (1400)

عنوان :

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : اصلاحیه قانون نظام مهندسی

عنوان : اصلاحیه قانون نظام مهندسی

توضیحات : 1401 اصلاحیه قانون نظام مهندسی

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نظام مهندسی

عنوان : دوره های ارتقاع

توضیحات :

بیشتر و دانلود

بخش بندی : نظام مهندسی

عنوان : آیین نامه اجرایی ماده 33

توضیحات : آیین نامه اجرایی ماده 33

بیشتر و دانلود

بخش بندی : وزارت راه و شهرسازی

عنوان : آیین نامه اجرایی ماده 28

توضیحات :آیین نامه اجرایی ماده 28

بیشتر و دانلود

بخش بندی : وزارت راه و شهرسازی

عنوان : آیین نامه اجرایی ماده 27

توضیحات : آیین نامه اجرایی ماده 27

بیشتر و دانلود

بخش بندی : وزارت راه و شهرسازی

عنوان : آیین نامه اجرایی ماده 4

توضیحات :آیین نامه اجرایی ماده 4

بیشتر و دانلود