مقالات و آیین نامه

لیست نامزد های انتخابات نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران

لیست نامزد های انتخابات نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران

پروانه اشتغال به کار مهندسی چیست

پروانه اشتغال به کار مهندسی چیست

<p style="text-align: right;"><span style="font-size:20px;">پروانه اشتغال به کار مهندسی چیست و چگونه باید اخذ کرد</span></p> <p style="text-align: right;">تعریف : اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی ( شرکت ها ) در دسته امور فنیدر بخش ساختان و شهرسازی که توسط وزار راه و شهرسازی&nbsp; تعیین میشود، مستلزم صلاحیت حرفه ای میباشد . این صلاحیت در مهندسلن از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی احراز میگردد .&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">مرجع صدور پروانه اششتغال به کار مهندسی و کاردانی وزارت راه و شهررسازی میباشد .</p> <p style="text-align: right;">شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت ( ارتقاع پایه ) و حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص از طریق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نعین میگردد .</p> <p style="text-align: right;">اشخاصی که در رشته های اصلی و رشته های مرتبط تحصیل نموده اند میتوانند پس از گذشت 3 سال از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی اقدام به آزمون نظام مهندسی نمایند و اگر در آزمون موفق به کسب 50درصد امتیاز شوند پروانه برای آنان صادر میشود .</p> <p style="text-align: right;">آزمون نظام مهندسی در 3 صلاحیت طراحی ، نظارت و اجرا در رشته های ساختمان ( عمران ، معماری برق و مکانیک ) برگزار میشود .</p> <p style="text-align: right;">شرکت در آزمون نظام مهندسی نیاز به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد اما بعد از قبولی در آزمون شخص برای اخذ پروانه باید به عضویت سازمان نظام مهندسی در بیاید و مدارک لازم را ارایه دهد .</p>

ناظر ساختمان کیست و نظارت بر ساخت ساختمانی چیست ؟

ناظر ساختمان کیست و نظارت بر ساخت ساختمانی چیست ؟

<p style="text-align: right;">معنی <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2103/%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f">ناظر</a>&nbsp; یعنی بیننده ، مباشر ، نظاره گر و.. که برای <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2103/%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f">نظارت </a>و رسیدگی به کاری معین گشته . حال اصطلاح&nbsp;<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2103/%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f">ناظر ساختمان</a> به شخصی اتلاق داده میشود که دارای پروانه اشتغال به کار نظارت از سوی نظام مهندسی ساختمان می باشد . حال <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">ناظر ساختمان</span></a> کسی است که عملیات اجرایی تمامی ساختمان های مشمول ماده 4 <a href="https://mohandesan.org/post"><span style="color:#444444;">قانون نظام مهندسی</span></a> و کنترل ساختمان باید تحت کنترل <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">نظارت ناظر </a>قرار گیرد .</p> <p style="text-align: right;">ناظر میتواند در یکی از 4 رشته اصلی و یا مرتبط&nbsp;عمران یا معماری ، برق و یا مکانیک در مقطع کارشناسی تحصیل کرده باشد و پس از گذشت 3 سال از فارغ التحصیلی میتواند در آزمون نظام مهندسی رشته تحصیلی خود شرکت کند و پس از قبولی در آن که حدنصاب قبولی حداقل 50% میباشد اقدام به اخذ <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">پروانه اشتغال به کار نظارت</a> نماید و شاید قبل از اخذ پروانه&nbsp;نیاز به گذراندن بعضی از دوره های آموزشی نظیر HCE و .. باشد.</p> <p style="text-align: right;">پروانه اشتغال به کار در صلاحیت <span style="color:#000000;"><strong>طراحی</strong></span> هم همانند نظارت میباشد با این تفاوت که آزمون طراحی بسیار سخت تر از نظارت می باشد .</p> <p style="text-align: right;">پروانه اشتغال به کار مهندسی در 4 پایه متشکل از پایه 3 ، پایه 2 ، پایه 1 و پایه ارشد می باشد که مهندس در هر پایه پس از گذراندن ثنوات پایه که حدود 4 سال میباشد اقدام به اخذ پایه بالاتر نماید که آن هم مستلزم گذراندن دوره های ارتقاع&nbsp;پایه میباشد . در هر ارتقاع پایه دوره های خاص خود برگزار میشود .</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:20px;">سهمیه مهندس ناظر چقدر است ؟</span></p> <p style="text-align: right;">هر مهندس ناظر در هر پایه سهمیه ای متفاوت دارد که طبق جدول زیر به آن میپردازیم :</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color:#2ecc71;">پایه مهندس</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color:#1abc9c;">سهمیه مهندس</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه سه</td> <td style="text-align: center;">8000 متر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه دو</td> <td style="text-align: center;">12000 متر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه یک</td> <td style="text-align: center;">16000 متر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه ارشد</td> <td style="text-align: center;">20000 متر</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">*نکته : تعداد کار هر مهندس در سال 8 عدد میباشد اما طی یک بخشنامه به 10 کار افزایش یافته است. یعنی یک مهندس&nbsp; پایه 3 که 8000 متر سهمیه سالانه دارد میتوان این هشت هزار متر را در 10&nbsp;تا کار و یا کمتر خرج کند (&nbsp;بر اساس صالحیت ظرفیتی و سقف مجاز طبقات ) . ولی باسد در نظر داشت که هر مهندس در هر پایه میتواند ساختمان های مختص به پایه خود را اخذ نماید که در&nbsp; به آن میپردازیم .</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:20px;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">گروه های ساختمانی</span></a> برای هر پایه مهندس - تعداد طبقات و سقف مجاز برای هر پایه&nbsp;</span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color:#1abc9c;">پایه مهندس</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color:#1abc9c;">تعداد سقف مجاز مهندس</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه سه</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه دو</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه یک</td> <td style="text-align: center;">&nbsp;بیش 10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">پایه ارشد</td> <td style="text-align: center;">همه موارد فوق</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">صلاحیت&nbsp;طراحی</span></a> معماری و محاسب</strong></h2> <ul> <li>پایه ۳&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ساختمان حدکثر ۲ طبقه یا حداکثر زیربنای ۶۰۰ مترمربع</li> <li>پایه ۲&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ساختمان حدکثر ۵ طبقه یا حدکثر زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع</li> <li>پایه ۱&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ساختمان حداکثر ۱۰ طبقه یا حداکثر زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع</li> <li>ارشد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ساختمان بیش از ۱۰ طبقه و بیش از ۵۰۰۰ مترمربع</li> <li>&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:20px;">ساختمان ها بر اساس گروه بندی طبقاتی&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px;">ساختمان ها بر دو اساس تقسیم بندی میشوند :</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px;">1- بر اساس تعداد طبقات</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px;">2- بر اساس متراژ طراحی شده جهت ساخت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:18px;">ساختمان ها بر اساس گروه بندی طبقاتی&nbsp;</span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">گروه ساختمانی</td> <td style="text-align: center;">تعداد طبقات</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الف</td> <td style="text-align: center;">1و2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ب</td> <td style="text-align: center;">3 تا 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ج</td> <td style="text-align: center;">6 تا 10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">د</td> <td style="text-align: center;">11 وبالاتر</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">گروه بندی ساختمان ها </a>بر اساس متراژی زیربنا</span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">گروه ساختمانی</td> <td style="text-align: center;">سطح زیر بنا</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الف</td> <td style="text-align: center;">تا 600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ب</td> <td style="text-align: center;">تا 2000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ج</td> <td style="text-align: center;">تا 5000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">د</td> <td style="text-align: center;">بیش از 5000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">با این تفاسیر اگر ساختمانی تعداد طبقاتش 2 طبقه بود ولی از نظر متراژ زیر بنا لالای 600 متر بود در گروه بعدی یعنی گروه ب قرار داده میشود . و حق الزحمه طراحی و نظارت آن نیز طبق تعرفه گروه ب محاسبه میشود .&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="color:#3498db;">جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر میتوانید به ایمیل info@mohandesan.org پیام بزنید و یا با شماره تلفن ثابت&nbsp;02188443833 تماس حاصل فرمایید . و همراه&nbsp;<a href="https://mohandesan.org/fa/Modir/Post/addOrUpdate/23">09202202092</a></span></p> <p style="text-align: right;">گروه تولید محتوی <a href="https://mohandesan.org">مهندسان شهر</a></p>

تمدید نظارت ساختمان

تمدید نظارت ساختمان

<p style="text-align: right;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">تمدید نظارت ساختمان</a> از حدود سال 94 از سیستم نظام مهندسی انجام میشود .</p> <p style="text-align: right;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">نحوه تمدید نظارت</a> و یا تمدید حق الزحمه ناظر به روش زیر است :</p> <p style="text-align: right;">ناظر هماهنگ کننده که معمولا ناظر&nbsp;عمران&nbsp; و یا معمار میباشد جهت تمدید قرارداد نظارت باید از کارتابل نظام مهندسی خود اقدام به درخواست <a href="http://تمدید-نظارت-ساختمان/mohandesan.org/fa/post/details/2102"><span style="color:#555555;">تمدید نظارت</span></a> پروژه نماید . این موضوع به اینگونه است که ناظر از طریق کارتابل observer.tceo.ir&nbsp; در منوی پیگیری ما بتفاوت حق الزحمه که به صورت سالیانه از تعرفه جدید هر سال و سال قبل میباشد&nbsp; امکان پذیر است&nbsp; .</p> <p style="text-align: right;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20211003-13103883.png" style="width: 900px; height: 423px;" /></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><a href="https://mohndesan.org"><span style="color:#444444;">نظام مهندسی ساختمان</span></a> رابطه ماالی بین کارفرما و <a href="https://mohandesan.org/LawFirm"><span style="color:#555555;">ناظر پروژه</span></a>&nbsp;را غیرقانونی اعلام کرده است . یعنی کارفرما مبلغ تمدید را نباید شخصا به ناظر پرداخت کند&nbsp; .</p> <p style="text-align: right;"><a href="https://mohandesan.org"><span style="color:#555555;">نظام مهندسی</span></a> هم فقط <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">ما به تفاوت تعرفه نظارت</span></a> را از مالک اخذ میکند . سوال ؟ حال اگر شما مبلغ حق الزحمه نظارت را امسال یا حتی یک ماه پیش پرداخت کردید و دوباره <a href="https://mohandesan.org/fa/News/details/6097/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D9%8A%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400--%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86"><span style="color:#555555;">تعرفه جدید نظام مهندسی</span></a> صادر شود ، کارفرما میبایست <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">مابتفاوت با تعرفه</a> جدید را پرداخت کند ، قبل از اینکه یکسال قرارداد به پایان برسد . این اتفاق ممکن است قبل از <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">پروانه ساختمان</a> صورت گیرد که دلیل آن هم این است که &nbsp;موضوع اول روند <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#444444;">اخذ پروانه ساختمانی</span></a> بسیار طولانی شده است و موضوع دوم&nbsp; کارفرما در مرحله <a href="https://mohandesan.org/LawFirm"><span style="color:#555555;">اخذ ناظر</span></a> میباشد و و پرونده اش به سال جدید کشیده شود تا تعرفه جدید صادر شود .</p> <p style="text-align: right;">حال اگر این موضوع قبل از <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86"><span style="color:#555555;">صدور پروانه ساخت</span></a> اتفاق بیوفتد نظام مهندسی 50 درصد این مبلغ مابتفاوت نسبت به صدور جواز آزاد میکند و مابتفاوت های سال های آینده که بعد از <span style="color:#555555;">صدور جواز ساختمان</span> میباشد را پس از کسر <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2102/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">5% حق نظام مهندسی&nbsp;</a> مابقی را به حساب ناظر پروژه واریز مینماید .</p>

هزینه صدور دستور نقشه و پی‌گیری آنلاین امور اداری

هزینه صدور دستور نقشه و پی‌گیری آنلاین امور اداری

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مبنای محاسبه <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2101/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">هزینه صدور دستور نقشه</a> <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/ ضوابط-طراحی-معماری">تراکم مجاز ساختمانی</a> است . متراژ قابل محاسبه، باتوجه به موارد </span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مساحت ملاک تراکم</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> و </span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تراکم مجاز ساختمانی</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black">&quot;</span></span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> در بخش توضیحات <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">طرح تفصیلی دستور نقشه</a> به&zwnj;دست آمده و با توجه به قیمت در استان و منطقه مورد نظر توسط مسئول دفترخدمات الکترونیک به مالک اعلام می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مثلا زمینی با مساحت 160 مترمربع و تراکم 100 درصد ؛ یعنی 160 مترمربع زیربنا قابل احداث برای ملک در پهنه بندی لحاظ شده است. به این ترتیب زیربنا ملاک محاسبه طبق هزینه شهر و منطقه می&zwnj;باشد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">کارفرمایان توجه داشته باشند هزینه <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">اخذ جواز</a> با <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2101/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">هزینه صدور دستور نقشه</a> متفاوت است . همانطور که <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">اخذ دستور نقشه</a> اولین مرحله از گرفتن پروانه ساختمانی بوده ، هزینه آن نیز بخش اول پرداختی به دفتر خدمات است . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="آپلود-دستورنقشه" src="/Uploads/Content/20210705-15071197.jpg" style="width: 600px; height: 340px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشاوره طراحی رایگان</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از آنجاکه محدودیت&zwnj;هایی در طراحی معماری طبقات و پارکینگ&zwnj;ها همواره وجود داشته و کارفرمایان در تمام پروژه&zwnj;ها نگران کیفیت فضاها هستند ، گروه معماری مهندسان به صورت آنلاین و باتوجه به اهمیت حفظ سلامت هموطنان در سامانه دستور نقشه در لینک زیر ، به طور رایگان مشاوره طراحی ارائه می&zwnj;نماید.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.mohandesan.org//fa/upload"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">آپلود دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></a></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ما در اسرع وقت طراحی مقدماتی ملک شما را انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می&zwnj;دهیم تا مشخصات پروژه برایتان روشن شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پی گیری دستور نقشه شهرداری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">جهت آگاهی از وضعیت پرونده ساختمانی خود علاوه بر مراجعات حضوری می&zwnj;توانید به صورت آنلاین به صفحه پروانه خود دسترسی داشته و آن را رصد نمایید. با توجه به اوضاع ناشی از بیماری کرونا و شلوغی&zwnj;ها در اماکن اداری و دولتی، رفت&zwnj;وآمدهای خسته&zwnj;کننده و فرسایشی را رها کرده و از طریق <a href="https://services6.tehran.ir/urbanmodule/">سامانه&zwnj;های شهرداری</a> پرونده را مشاهده کنید . پس از ورود با استفاده از شماره پرونده شهرداری وارد صفحه مربوطه شوید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="پیگیری آنلاین " src="/Uploads/Content/20210704-11075768.png" style="width: 900px; height: 634px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="استعلام" src="/Uploads/Content/20210704-12074466.png" style="width: 900px; height: 632px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">همان&zwnj;گونه که در تصویر روشن است ، پروژه&zwnj;ای که شماره پرونده شهرداری آن را وارد کردیم، دستورنقشه&zwnj;اش صادر شده اما هنوز مراحل اخذ جواز آن کاملا طی نشده تا تکمیل شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-------------------------------------------------------------------------</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بیشتر بخوانیم&nbsp;</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2070/ مشارکت-در-ساخت"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشارکت در ساخت چیست ؟ به چه نکاتی درآن باید توجه کرد ؟</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/اخذ-گواهی-پایان-کار-ساختمانی"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">اخذ گواهی پایان&zwnj;کار و هرآنچه که باید بدانید !</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">طراحی معماری چیست ؟</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p>

دستور نقشه چیست ؟ ( فرم اطلاعات احداث بنا )

دستور نقشه چیست ؟ ( فرم اطلاعات احداث بنا )

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مراجع قانونی امور ساختمانی مانند شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان به جهت کنترل ساخت و ساز در شهر و جلوگیری از هرج و مرج به برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های کلان و خرد اقدام می&zwnj;نمایند. طبق این برنامه&zwnj;&lrm;ریزی&zwnj;ها طرح&zwnj;هایی در راستای پیشبرد اهداف تهیه می&zwnj;شوند. یکی از طرح&zwnj;های برنامه&zwnj;ریزی شده مهم در شهرها ، طرح تفصیلی می&zwnj;باشد. براساس طرح تفصیلی قطعات زمین بایر و کلنگی و ... هر کدام مشخصاتی دارند که مالک آن پس از تصمیم به ساخت ملک جدید و تسلیم درخواست <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">تشکیل پرونده ساختمانی</a> در مراجع مذکور، آن&zwnj;ها را دریافت کرده، ملاک عمل قرار می&zwnj;دهد. سندی که حاوی مشخصات ملک از نظر شهرسازی بوده، <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">دستور نقشه</a> نام دارد و کاملا مستند و قابل قبول است.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پروانه ساختمان (جواز) نیز براساس دستور نقشه اخذ می&zwnj;شود، پس فهم کامل آن و رعایت موارد درج شده در آن ضروری می&zwnj;باشد. در <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">فرآیند اخذ جواز</a>، <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری">طراحی معماری</a> براساس دستور نقشه انجام می&zwnj;شود؛ در واقع حدود اختیارات در طراحی را <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">مفاد دستور نقشه</a> تعیین می&zwnj;کند و یک طراحی خوب باتوجه به مشخصات و با رعایت ضوابط و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/ ضوابط-طراحی-معماری">استانداردهای طراحی</a> با چاشنی خلاقیت صورت می&zwnj;گیرد تا کم&zwnj;ترین مشکل را در این پروسه داشته باشیم. برای آگاهی از نحوه اخذ دستور نقشه با ما همراه باشید. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">چنانچه قصد<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2070/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa"> مشارکت در ساخت</a> و یا ساخت ملک شخصی خود را دارید و قبلا دستورنقشه ای را دریافت نموده&zwnj;اید، به جهت اطمینان از شرایط جدید زمین دستورنقشه جدید را اخذ و آن را ملاک عمل قرار دهید تا دچار دردسر نشوید. در مواردی که قوانین شهرداری تغییر کرده باشد، دستورنقشه ای که بیش از 6 ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد، دیگر اعتبار ندارد.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">جهت درخواست تشکیل پرونده و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">صدور دستور نقشه</a> به <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/21/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86">دفاتر خدمات الکترونیک</a> که به صورت سراسری در تمام مناطق چندین شعبه دارد ، مراجعه کنید و توجه داشته باشید که تا مرحله اخذ گواهی پایان کار به همان دفتر باید مراجعه کنید . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تفسیر دستور نقشه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">دستورنقشه از دفاتر خدمات الکترونیک تحویل مالک می&zwnj;شود. بیشتر <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">مراحل اخذ جواز</a> را مالک بایستی از دفتر خدمات الکترونیک موجود در منطقه مربوطه پی&zwnj;گیری کند که اولین مرحله آن درخواست تشکیل پرونده است. اطلاعات موجود دردستور نقشه پروژه ساختمانی را شکل می&zwnj;دهد؛ پس <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2100/ دستور-نقشه-چیست-؟---فرم-اطلاعات-احداث-بنا--">دستورنقشه خوانی</a> را در این قسمت خدمت شما توضیح می&zwnj;دهیم :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210701-12074234.jpg" style="width: 900px; height: 1131px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- شماره پرونده شهرداری</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از این کد برای شناسایی ملک در بخش شهرسازی استفاده می&zwnj;شود . شماره پرونده شهرداری با شماره منطقه&zwnj;ای که در آن واقع است ، شروع می&zwnj;شود .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات پلاک ثبتی و کد شناسایی ملک</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در صدور سند از پلاک ثبتی که توسط اداره ثبت صادر می&zwnj;شود استفاده می&zwnj;کنند . این کد یک رقم اصلی و یک رقم فرعی دارد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">کد شناسایی ملک همان کد بلوک یا ملک در قطعات شهرداری است که بر پلاک آبی جلو قطعات زمین نصب می&zwnj;شود . همچنین از سایت </span></span></span></span></b><a href="https://map.tehran.ir/"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">tehran.ir</span></span></span></b></a><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> می توان آن را را به&zwnj;دست آورد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات متقاضی </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">نام در خواست کننده می&zwnj;تواند نام مالک یا یکی از مالکین و یا وکیل قانونی او باشد . در قسمت نام مالکین در پرونده نام تمام افراد درج می&zwnj;شود اما در قسمت متقاضی تنها نام یک نفر قابل ثبت است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- ابعاد و مساحت زمین</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ابعاد اضلاع زمین در سه وضعیت طبق سند ، طبق وضع موجود و پس از اصلاحی های لازم بیان می&zwnj;شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مساحت زمین نیز طبق سند و پس از اصلاح ابعاد زمین و گذرهای مجاور تعیین می&zwnj;شود . اما ملاک عمل که سند باشد یا پس از اصلاحی را مشخص می&zwnj;کند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات گذر مجاور زمین</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">عرض گذرها پس از اصلاح تعیین شده و انواع پیش&zwnj;آمدگی و دسترسی در معبر نیز مشخص می&zwnj;شود . به طور مثال امکان اجرای کنسول با شرط رعایت ضوابط پیش&zwnj;آمدگی ها وجود دارد یا خیر.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- تجاوز به حریم گذر و ملک های مجاور ملک موردنظر</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="توضیحات دستورنقشه" src="/Uploads/Content/20210701-12074660.jpg" style="width: 900px; height: 909px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- کاربری ملک براساس طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- توضیحات بر و کف و طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">محل احداث بنا : قرارگیری توده و فضا را برای ساختمان مشخص می&zwnj;کند.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">پهنه : طبق طرح تفصیلی برای ملک موردنظر استخراج می&zwnj;شود .مانند </span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">R122</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> ، </span></span></span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">R251</span></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> و ...</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">حداکثر تراکم مجاز ساختمانی : نسبت زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت که واحد نداشته و با درصد معرفی می شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">حداکثر پیشروی : در قطعاتی که حق پیشروی دارند ، میزان آن درج می&zwnj;شود .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">تعداد طبقات مجاز : در پهنه مسکونی منظور از اولین طبقه ، روی پیلوت یا همان اول است اما در پهنه&zwnj;های تجاری و مختلط اولین طبقه حساب شده همان همکف است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">سطح اشغال : درصد نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در همکف مشخص می&zwnj;شود و مساحت هر طبقه باید با سطح اشغال بیان شده متناظر باشد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- نوع و مشخصات بافت منطقه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بافت فرسوده و ناپایدار و نوساز و ... در این قسمت مشخص می&zwnj;گردد .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- مشخصات ملک طبق طرح تفصیلی و پهنه بندی موجود </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- جانمایی ملک طبق سامانه طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- توضیحات دستورنقشه صادره </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مدارک موردنیاز جهت اخذ دستورنقشه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی سند مالکیت ملک موردنظر</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی وی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- در صورت فوت مالک ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وارث و گواهی انحصار وراثت </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- در صورت مراجعه وکیل قانونی مالک ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و وکالتنامه شخص وکیل</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">همه مالکین ملک موردنظر یا وکلای قانونی ایشان باید حضور داشته باشند </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- در مواردی که مالک حقوقی باشد ، معرفی&zwnj;نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده ، اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت بایستی ارائه شود </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی آخرین فیش نوسازی ملک </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- فیش آب ، برق ، گاز و تلفن </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اصل و کپی صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که آپارتمان هستند </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- نقشه&zwnj;ای با مقیاس 2000/1 از وضعیت موجود ملک که محل ملک را به طور دقیق مشخص نماید</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- درخصوص املاک دارای شکل خاص ، شیب تند و یا متراژ بیش از 3000 مترمربع نقشه 2000/1 باید دارای تأییدیه مهندس ذیصلاح باشد </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">- اگر در ملک ساختمانی موجود نباشد ، میبایست رأی کمیسیون ماده 12 یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری نیز ارائه شود .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشاوره طراحی رایگان</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از آنجاکه محدودیت&zwnj;هایی در طراحی معماری طبقات و پارکینگ&zwnj;ها همواره وجود داشته و کارفرمایان در تمام پروژه&zwnj;ها نگران کیفیت فضاها هستند ، گروه معماری مهندسان به صورت آنلاین و باتوجه به اهمیت حفظ سلامت هموطنان در سامانه دستور نقشه در لینک زیر ، به طور رایگان مشاوره طراحی ارائه می&zwnj;نماید. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px"><a href="https://www.mohandesan.org//fa/upload"><span style="font-size:22px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">آپلود دستور نقشه</span></span></span></b></span></span></span></span></span></a></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; margin-bottom:13px"><img alt="آپلود-دستورنقشه" src="/Uploads/Content/20210705-15071278.jpg" style="width: 600px; height: 340px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">ما در اسرع وقت طراحی مقدماتی ملک شما را انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می&zwnj;دهیم تا مشخصات پروژه برایتان روشن شود . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">نحوه استعلام طرح تفصیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">با استفاده از کد ملک و بلوک و همچنین شماره پرونده شهرداری می&zwnj;توانید به <a href="https://mohandesan.org/post/details/2100/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f---%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d9%86%d8%a7--">استعلام دستور نقشه</a> ملک خود اقدام کنید. نحوه استعلام دستور نقشه به صورت آنلاین بوده و نیازی به مراجعه حضوری ندارد . برای این منظور ابتدا وارد<a href="https://myservices.tehran.ir/auth/login"> سامانه تهران من</a> شده و در آن ثبت نام کنید. سپس با کدهایی که خدمتتان گفته شد ، امکان دسترسی به صفحه شخص خود را دارید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="ورودبه تهران من" src="/Uploads/Content/20210701-12074717.png" style="width: 750px; height: 313px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از قسمت خدمات ملک و شهرسازی و سپس مشاهده اطلاعات شهرسازی کد مربوطه را وارد کنید. </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="تهران-من" src="/Uploads/Content/20210701-12072693.png" style="width: 750px; height: 524px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مشخصات " src="/Uploads/Content/20210701-12070505.png" style="width: 750px; height: 285px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مشخصات-1" src="/Uploads/Content/20210701-12072854.png" style="width: 750px; height: 261px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">شماره پرونده در دستور نقشه درج می&zwnj;شود. کد ملک و بلوک را علاوه&zwnj;بر دستور نقشه از 3 روش می&zwnj;توانید به&zwnj;دست آورید . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">روش اول :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در پلاک شهرداری ملک موردنظر ارقامی که در عکس نشان داده شده ، کد شناسایی ملک می&zwnj;باشد.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="کدبلوک و ملک" src="/Uploads/Content/20210701-12072024.jpg" style="width: 300px; height: 298px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">روش دوم :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">آدرس ملک خود را بر روی نقشه از <a href="https://map.tehran.ir/">وب سایت شهرداری</a> تهران پیدا کنید . بر روی ملک راست کلیک کرده و کد شناسایی ملک را انتخاب نمایید . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="آدرس-یابی" src="/Uploads/Content/20210701-12074571.png" style="width: 600px; height: 419px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="اخذ-کدشناسایی-ملک" src="/Uploads/Content/20210701-12071666.png" style="width: 600px; height: 414px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">روش سوم :</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">از فیش نوسازی ملک موردنظر از قسمت های ملک و بلوک کد ها را بیابید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="فیش-نوسازی" src="/Uploads/Content/20210701-12074180.jpg" style="width: 400px; height: 257px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مراحل صدور دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">1. تشکیل پرونده : مالک با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک اقدام به تشکیل پرونده می&zwnj;نماید. کارشناس تشکیل پرونده پس از تطبیق مدارک و تأیید درستی آن&zwnj;ها درخواست را در سیستم ثبت می&zwnj;کند و رسید آن را که شامل شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، تاریخ بازدید و نام بازدیدکننده است ، تحویل مالک می&zwnj;دهد . </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">2. بازدید : کارشناس بازدید در زمان مقرر بازدید از ملک را انجام داده و گزارشی را در سیستم ثبت می&zwnj;کند . شرایط را برای بازدید در ملک خود فراهم کنید . در غیر این&zwnj;صورت مسئولیت تأخیر در پیشرفت پروسه و هزینه های مربوطه با مالک است .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">3. طرح تفصیلی و بر و کف : مسئول مربوط نظریه طرح تفصیلی و برو کف را از شهرداری به صورت سیستمی اخذ کرده و پرونده الکترونیک به مرحله صدور دستورنقشه ارسال می&zwnj;شود. پیشرفت و روند این مرحله را مسئول دفتر خدمات بایستی پیگیری کند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">4. صدور دستور نقشه : پس از تأییدهای لازم دستور نقشه در دفتر خدمات الکترونیک آماده چاپ و تحویل می&zwnj;شود . در زمان گرفتن دستور نقشه دقت کنید که مشخصات آن با ملک شما تطابق داشته و اختلافی پیش نیاید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">طراحی از روی دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">1. ابتدا ابعاد زمین را باتوجه به ابعاد اصلاحی ترسیم کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">2. میزان پیشروی مجاز را محاسبه کرده و در نقشه اعمال کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="ترسیم-نقشه" src="/Uploads/Content/20210701-12071334.jpg" style="width: 600px; height: 1285px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">3. درز انقطاع را باتوجه به ارتفاع ساختمان و فرمول مربوطه ترسیم کنید (در ساختمان&zwnj;های تا 8 طبقه ، ارتفاع ساختمان از پایین ترین کف تا بالاترین سقف *200/1 میزان درزانقطاع است ).</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">4. با توجه به نوع اسکلت راه پله و آسانسور را جانمایی و ستون گذاری کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">5. پارکینگ های مورنیاز تأمین شوند .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">6. سطح اشغال طبقات که در دستورنقشه آمده را اعمال کرده و پلان ها را طراحی کنید .</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="طراحی -طبقات" src="/Uploads/Content/20210701-12075259.jpg" style="width: 900px; height: 696px;" /></p>

برچسب ها

#پروانه اشتغال به کار مهندسی #خهت نتد تد من #برگه مجری،مجری ذیصلاح،مهندس مجری،لیست مهندس های مجری،معرفی مهندس مجری،قیمت مهندس مجری، #سوله صنعتی طراحی سوله طراحی صنعتی طراحی سوله ارزان طراحی سوله صنعتی نقشه سوله طراحی سازه سوله طراحی تاسیسات #سوله صنعتی , طراحی سوله , طراحی صنعتی , طراحی سوله ارزان , طراحی سوله صنعتی , نقشه سوله , طراحی سازه سوله , طراحی تاسیسات عرشه فولادی , ابعاد استاندارد نکات اجرایی سوله , مشخصات فنی سوله , سوله قاب های اصلی #اخذ جواز,استحکام بنا,بازسازی,تغییر کاربری,اضافه اشکوب,تعویض مهندس ناظر,برگه استحکام بنا ,فرم گواهی استحکام بنا,حق الزحمه استحکام بنا ،ستحکام بنا , حق الزحمه استحکام بنا , دانلود برگه استحکام بنا , نمونه فرم استحکام بنا , استحکام بنای مهد کودک ، استحکام بنا , استحکام بنای مدرسه ، دانلود فرم استحکام بنا تهران , فرم استحکام بنا شهرداری تهران ،استحکام بنا نوسازی مدارس ، استحکام بنا سوله ، استحکام بنای بهزیستی ،

پر بازدید

test

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

test

دانلود فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان

فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان