مقالات و آیین نامه

ضوابط طراحی معماری

ضوابط طراحی معماری

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">جهت شروع هر گونه کار <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c">طراحی معماری</a> ، نیاز به آشنایی با یک سری ضوابط و مفاهیم است که محدوده و اساس کار را تعریف می کنند . با توجه به کاربری زمین و تعداد طبقات و نیاز های پروژه ، ضوابط مختلف به کار می روند . طراحان می بایست با در نظر گرفتن این الزامات ، بهترین طرح ممکن برای برآورده شدن نیاز ها و تأمین ابعاد بصری و زیبایی شناختی را بوجود آورند. </span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ضوابط طراحی از جانمایی توده ساختمان تا طراحی فضاهای داخلی را دربر می گیرند .</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">از این رو گروه معماری <a href="https://www.mohandesan.org/">مهندسان شهر </a>در این مقاله کلیاتی راجع به ضوابط و چیستی مفاهیم ارائه می دهد.</span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">زیربنا</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مجموع مساحت تمام طبقات ساختمان را از پایین ترین سطح ساخته شده تا طبقه زیر بام ، <span style="display: none;">&nbsp;</span>زیربنا می گویند.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">دستور نقشه</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">با مراجعه مالک به دفتر خدمات الکترونیک و در خواست تشکیل پرونده جهت <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">اخذ جواز ساخت و ساز</a> ، مدرکی با عنوان دستور نقشه تحویل وی می گردد که تمام اطلاعات لازم برای طراحی ساختمان را داراست . از جمله شمالی یا جنوبی بودن ، ابعاد دقیق زمین ، عرض گذرهای مجاور ، تعداد طبقات و تراکم مجاز ، سطح اشغال و طول پیشروی ، کاربری ملک و ... .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضریب تراکم مجاز و سطح اشغال</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ضریب تراکم مجاز ساختمانی (ضریب سطح زیربنا) عبارت است از نسبت زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت که واحد نداشته و با درصد معرفی می شود . مشاعات ، انبار و پارکینگ جزء این تراکم محسوب نمی شوند . به عبارتی زیرزمین و همکف با کاربری مشاع ، در تراکم محسوب نمی شود .</span></span></span></b><b> </b></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;"><b><span dir="RTL" lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">به طور مثال در قطعه زمینی به مساحت 240 مترمربع که دارای تراکم 240 درصد است ، می توان معادل 240 درصد مساحت زمین را ساخت . (240 %*240&nbsp; = 576) طبق معادله داخل پرانتز&nbsp;</span></span></span></b><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">جمعا 576 مترمربع زیربنا قابل احداث خواهد بود. چنانچه سطح اشغال 60درصد باشد ، ساختمان 4 طبقه روی پیلوت است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-درز انقطاع استاندارد ساختمان باتوجه به ارتفاع ، در تراکم محسوب نمی گردد. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-فضاهای روباز مشرف به حیاط یا گذر با هر مساحتی که جانمایی شوند ، در زیربنا و تراکم محسوب نمی گردد (البته چنانچه در دیواره های این نورگیرها واحدهای مسکونی مستقل طراحی شوند ، بایستی حداقل ابعاد گفته شده رعایت گردد) .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">سطح اشغال عبارت است از درصد نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در همکف . برای طبقات مختلف درصد ساخت نیز در جدول مشخص می شود. گاهی درصد سطح سطح اشغال در طبقات متفاوت است که متأثر از موارد مختلفی است ؛ اما به هر حال با فرمول سطر اول برای هر طبقه قابل محاسبه خواهد بود. &nbsp;</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در دستور نقشه ملک میزان درصد سطح اشغال جهت احداث ساختمان و همچنین تراکم مجاز تعیین می گردد . شهرداری ها با توجه به طرح تفصیلی ، شرایط شهری و جمعیت ساکن در شهر&nbsp; تراکم ساختمانی را در نظر گرفته و هنگام ساخت و ساز مجوز های لازم رابر آن اساس صادر می کنند و در نهایت تعداد ساختمان ها و جمعیت منطقه قابل کنترل می باشد . در طرح تفصیلی با توجه به عرض گذرهای مجاور ، مساحت زمین و پهنه وقوع ملک درصد سطح اشغال و تراکم مجاز ارائه شده است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-کانال های عمودی جهت تأسیسات تهویه و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2090/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86">تأسیسات مکانیکی و الکتریکی</a> که فاقد اندازه های استاندارد و به اندازه نیاز تجهیزات طراحی می شوند که اصطلاحا داکت گفته می شوند ، در زیربنا و تراکم مجاز ساختمان محسوب می شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">حداکثر پیشروی مجاز</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">این ضابطه امکان افزایش درصد ساخت را به میزان قابل توجهی در اختیار می گذارد . همانطور که گفته شد درصد سطح اشغال به ما می گوید چه مساحتی از زمین در همکف قابل ساخت می باشد . درصد اعمال شده بر مساحت ، بر طول زمین نیز قابل اعمال است و چه از راه محاسبه مساحت و چه از طریق محاسبه درصد طول زمین می توان محدوده ساخت را تعیین کرد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">به طور مثال زمینی به ابعاد 25متر در 10 متر موجود است و سطح اشغال 60 درصد تعیین گشته . میزان طول پیشروی مجاز از بر ساختمان 60درصد از 25 متر ؛ برابر با 15 متر است . با استفاده از&nbsp; ضابطه پیشروی ، <span style="background:lightgrey"><span style="color:#c00000">2</span></span> متر به طول مجازی که محاسبه شد در سمت حیاط اضافه می گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">البته این پیشروی شرط هایی دارد که مهم ترین آن کسب رضایت و اجازه همسایه است . زیرا 2 متر جلو رفتن ممکن است باعث آزار و اذیت همسایگان شود . چنانچه با این مورد موافقت نشود ، از گوشه های اضلاع بنا با پخ 45 درجه این پیشروی قابل اجرا خواهد بود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="سطح اشغال" src="/Uploads/Content/20210523-11054090.jpg" style="width: 850px; height: 685px;" /></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="پیشروی مجاز" src="/Uploads/Content/20210523-11050188.jpg" style="width: 850px; height: 708px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پیش آمدگی و</span></span></span></span></b><b> </b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">کنسول</span></span></span></span></b><b> </b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در فرم دستور نقشه اطلاعات مربوط به امکان استفاده از کنسول نیز درج می شود . در ساختمان های شمالی ما فاقد کنسول در خیابان هستیم اما در ساختمان های جنوبی و بناهایی که در سر نبش خیابان قرار می گیرند ، بسته به عرض خیابان مجاز هستیم مقداری را به عنوان کنسول در طبقات بالای همکف پیشروی کرده و به زیربنای ساختمان اضافه کنیم . برا اساس پهنای خیابان موارد زیر مجاز می باشند :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1.در خیابان های با عرض کم تر از 10 متر اجرای کنسول مجاز نمی باشد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2. در خیابان های با عرض 10 تا 12 متر اجرای کنسول&nbsp; به عمق 60 سانتی متر مجاز می باشد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3. در خیابان های با عرض 12 تا 20 متر اجرای کنسول&nbsp; به عمق 80 سانتی متر مجاز می باشد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4.در خیابان های با عرض بیش از 20 متر اجرای کنسول به عمق 1.20 متر مجاز می باشد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کنسول" src="/Uploads/Content/20210523-11054623.jpg" style="width: 850px; height: 850px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طبق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ضوابطی درباره پیش آمدگی ها در بنا وجود دارد که چنانچه ایجاد کنسول در طبقات مجاز باشد ، رعایت آن ها نیز الزامی است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2071/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c">پیش آمدگی </a>ها اساسا به دو صورت به کار می روند :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1.پیش آمدگی در معابر عمومی</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2.پیش آمدگی در محدوده مالکیت</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-هیچ قسمتی از ساختمان نباید به داخل پاسیو و حیاط خلوت تعبیه شده در بنا پیش آمدگی داشته باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کنسول 2" src="/Uploads/Content/20210523-11055825.jpg" style="width: 550px; height: 611px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پیش آمدگی در معابر عمومی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-معبر مجاور بنا دارای ابعاد معینی می باشد به این صورت که معابر دارای پهنای کم تر از 12 متر و معابر موسوم به بزرگراه ، امکان اجرای پیش آمدگی وجود ندارد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-در معابر بین 12 تا 20 متر پیش آمدگی با عمق حداکثر 80 سانتی متر و فاصله افقی باقی مانده در پیاده رو حداقل 80 سانتی متر ، در ارتفاع بیش از 3.5 متر مجاز است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-امکان اجرای هیچ گونه لوله کشی و نصب لوازم تأسیساتی در جداره خارجی پیش آمدگی های طبقات و بام وجود ندارد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-پیش آمدگی در معابر زیر 12 متر مجاز نیست ؛ مگر آنکه در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب شهری یا منطقه ای ، ضمن رعایت الزامات به گونه ای دیگر تعیین شده باشد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="پیش روی 1" src="/Uploads/Content/20210523-11055832.jpg" style="width: 850px; height: 558px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-چنانچه عرض معبر بیش از 20 متر باشد ، با ارتفاع بیش از 3.5 متر عمق پیش آمدگی می تواند تا 1.20 متر افزایش یافته و فاصله افقی نیز حداقل 80 سانتی متر باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="پیش روی 2" src="/Uploads/Content/20210523-11054899.jpg" style="width: 850px; height: 470px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-قرار گیری هر گونه المان در نمای خارجی مانند ستونک های نما و طرح نماسازی ، قرنیز ، لوله آب باران و همچنین پله یا رمپ ورودی &nbsp;که در محدوده ارتفاعی حداقل 3.5 متر زیر پیش آمدگی قرار گرفته باشد ، با عمق بیرون زدگی حداکثر 10 سانتی متر مجاز می باشند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-درب هایی که به دلیل موارد ایمنی به سمت بیرون باز می شوند ، علاوه بر نصب علائم احتیاط در صورت باز بودن نباید بیش از 10 سانتی متر وارد حریم معبر عمومی شوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="عمق بیرون زدگی از حد مالکیت" src="/Uploads/Content/20210523-11053873.jpg" style="width: 1200px; height: 331px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پیش آمدگی در محدوده مالکیت</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-پیش آمدگی در تمام طبقات یا بخشی از طبقات ساختمان در محدوده مالکیت ، به شرطی که در حد و حدود سطح اشغال اعلام شده از جانب شهردای باشد ، مجاز است و ارتفاع مورد نیاز برای اجرای آن حداقل 2.70 متر است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="پیش روی 3" src="/Uploads/Content/20210523-11050021.jpg" style="width: 850px; height: 476px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-سایبان یا باران گیر در لبه خارجی ساختمان با عمق 80 سانتی متر در ارتفاع حداقل 2.70 متر از سطح زمین ، با رعایت فاصله حداقل 80 سانتی از لبه ملک مجاور ، مجاز است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="پیش روی 4" src="/Uploads/Content/20210523-11053534.jpg" style="width: 850px; height: 691px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پیش آمدگی زیرزمین</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-پیش آمدگی زیرزمین ساختمان به طوری که از محدوده مالکیت به سمت معبر تعرض کند ، ممنوع است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-تعبیه مجراهای خارجی نور و هوا در حدود مالکیت و خارج از سطح اشغال تعیین شده منوط به کسب مجوز از شهرداری و مراجع صدور پروانه است و همچنین در صورتی مجاز تلقی می شود که به جزء نورگیری و تهویه برای مقاصد دیگری استفاده نشود . این مجراها بسته به فضای زیرزمین ، برای انتقال نور و هوا می توانند در راستای جدازه باز خارجی ادامه یابند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-پیش آمدگی زیرزمین خارج از سطح اشغال اعلام شده اما در داخل محدوده مالکیت مشروط به انطباق با طرح های مصوب توسعه و عمران شهری و اخذ مجوز از مراجع صدور پروانه مجاز است و باید تابع الزامات زیر باشد :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1. تراز روی سقف آن بیشتر از بالاترین تراز مجاز برای محوطه ساختمان نباشد و باعث اختلال در عملکرد ، نورگیری و سایر الزامات فضاهای ساختمان ، محوطه اطراف و ساختمان های زمین های همجوار نشود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2. در صورتی که از سقف آن برای عبور وسایل نقلیه استفاده شود ، بایستی مقاومت مکانیکی آن برای تحمل وزن لازم در نظر گرفته شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3. در سقف آن به جمع آوری و هدایت آب باران و عایقکاری رطوبتی توجه شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4. پیش آمدگی در زیرزمین موجب اختلال در ایمنی و پایداری ساختمان و یا تأمین حداقل الزامات در ساختمان یا محوطه به طور مثال فضای سبز نشود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پاسیو یا نورگیر</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd"><img alt="پاسیو" src="/Uploads/Content/20210523-11053370.jpg" style="width: 850px; height: 638px;" /></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">پاسیو ها از عناصر مهم طراحی به خصوص در مجتمع ها می باشند . به صورت یک کانال و شفت عمودی عمل می کنند که امکان ورود نور و هوا از سقف را به داخل می دهند و پنجره های تعبیه شده در دیواره ها ، آن را به داخل فضا هدایت می کند . فضاهایی که از پاسیو نور می گیرند با توجه به درجه یک یا درجه دو بودن در تعیین ابعاد آن مؤثرند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ضوابط پاسیو در ساختمان مسکونی در مبحث 4 شرح داده شده است که به صورت خلاصه برای مخاطبان بیان می کنیم . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری">طراحی معماری</a> ساختمان های مسکونی چنانچه ابعاد و مساحت استاندارد پاسیو ها رعایت گردد ، جزء تراکم و زیربنا محسوب نمی شوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط پاسیو برای طراحی ساختمان های مسکونی دارای یک واحد تا 5 طبقه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">الف) ساختمان های با مساحت زمین حداقل 200 مترمربع :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در این دسته ساختمان ها حداقل مساحت پاسیو برای نورگیری فضاهای اصلی درجه یک (اتاق خواب ، هال و پذیرایی و نشیمن ) 12 مترمربع و رعایت حداقل عرض 3 متر الزامی است. در صورت نورگیری آشپزخانه که فضای درجه دو تلقی می گردد ، ابعاد پاسیو به 6 مترمربع و حداقل عرض 2 متر تقلیل می یابد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ب) ساختمان های با مساحت زمین حداکثر 200 مترمربع :</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در این ساختمان ها حداقل مساحت پاسیو جهت استفاده فضاهای اصلی 6% مساحت زمین (پس از اصلاحی) و برای آشپزخانه 3% مساحت زمین در نظر گرفته می شود . در هر دو حالت نیز عرض حداقل 2 متر لحاظ می شود . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">ضوابط پاسیو برای طراحی ساختمان های مسکونی دارای بیش از 2 واحد تا 6 طبقه </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">چنانچه در <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/ طراحی-معماری">طراحی معماری واحدهای مسکونی</a> ، دو واحد مستقل از هم از یک پاسیو مشترک برای فضاهای اصلی نور بگیرند ، فاصله بین پنجره های مقابل آن ها حداقل 6 متر باید باشد . اگر فضاهای درجه دو ( برای یک واحد یا هر دو واحد ) از این پاسیو مشترک استفاده کنند ، طول جدا کننده پنجره ها به 4 متر کاهش می یابد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-در صورت طراحی بالکن در پاسیو ، فاصله بالکن تا پنجره یا بالکن مقابل ملاک عمل می باشد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-در طراحی نقشه فضاهایی که از پاسیو یا حیاط خلوت های مشرف به حیاط همسایه نور می گیرند ، ارتفاع پنجره نورگیر و بازشو از کف طبقه برابر با 1.70 متر می باشد و پایین تر از این ارتفاع با مصالح صلب و یا شیشه مشجر غیر بازشو &nbsp;بایستی پوشش داده شود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-در ساختمان های غیر مسکونی (تجاری ، اداری و ... ) در صورتی که مساحت نورگیر طراحی شده 25 مترمربع یا بیشتر باشد ، جزء تراکم و زیربنا محسوب نمی گردد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-در مواردی که پاسیو مجاور ملک همسایه و درز انقطاع محاسبه شده تعبیه شود ، ملاک عمل برای رعایت حداقل های 2 یا 3 متر ، دیوار همسایه ( بدون احتساب عرض درز انقطاع ) می باشد.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">نکات تکمیلی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-در صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف ، جهت تهویه کافی آن بازشو ها وتمهیداتی بایستی در نظر گرفته شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-تمام حیاط خلوت ها و پاسیو ها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-چنانچه طبقات پایینی ساختمان برای پارکینگ مورد استفاده باشند ، پاسیو طراحی شده نباید تا آن طبقه ادامه یابد و در صورت ادامه یافتن باید کاملا به نحوی دوربندی شوند که امکان انتقال دود به این مجرای نور و هوا نباشد تا از این طریق مزاحم آسایش فضاهای اقامت و استراحت نشود .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:18px;"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">-استفاده از مصالح شفاف در کف پاسیو های امتداد نیافته تا پایین ترین سطح (طبق مورد بالا) به عنوان نورگیر سقفی برای پارکینگ ، در صورت به کارگیری مصالح غیرریزنده مقاوم در برابر ضربه و آتش و حرارت بلامانع می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="نورگیری از بالا" src="/Uploads/Content/20210523-11050636.jpg" style="width: 850px; height: 562px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p>

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مشارکت در ساخت قراردادی است که جهت&nbsp;ساخت مجدد و<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2032/ بازسازی-خانه-های-قدیمی-مشاوره-09202202092"> بازسازی خانه های قدیمی</a> و یا حتی ساخت زمین ، فی مابین مالک و سازنده بسته می شود . هدف از مشارکت در ساخت یک معامله برد برد و سرمایه گذاری مشترک بین مالک و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2031/%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-09202202092">مجری</a> است . در این توافق مالک زمین خود را سرمایه کار کرده و مجری یا سازنده تمام هزینه های اداری ، ساخت و اجرا را تقبل می نماید . بسته به میزان سرمایه ای که بری مشارکت عرضه کرده اند ، در نهایت سهم هر یک در بهره برداری از ساختمان تعیین می شود . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2072/طراحی-سازه-ساختمان-ها">سازه ساختمان</a> های جدید بر اساس ضوابط های مهندسی روز دنیا طراحی می شوند و بنای فرسوده شاید دیگر کارایی نداشته باشد مخصوصا در شهری مثل تهران که گسل خیز می باشد ؛ لذا بسیاری از مالکان خانه های قدیمی و کلنگی در پی یافتن شریک سازنده و مناسب هستند تا دارایی خود را برای بهره وروی بیشتر در آینده به او بسپارند . از این رو <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/23/%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%a7--%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87--09126934513">استحکام بنای ملک های قدیمی</a> با توجه به ضوابط روز دنیا چندان مطلوب و جالب توجه نمی باشد ؛ زیرا می توان با استفاده از انواع قراردادهای توافقی مشارکت در ساخت از ملک خود بهترین بهره را برد . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">همچنین با <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2038/ بازسازی-خانه">نوسازی خانه&zwnj;ها</a> ، فضاهای مناسب ، کارآمد و متناسب با شرایط روز زندگی طراحی می شوند . به طور مثال زیرزمین در خانه ها مانند گذشته کارآمد نیست اما با تبدیل آن به فضاهای مشاعی و خدماتی به نحو خوبی قابل بهره برداری می باشد . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 10px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="مشارکت-در-ساخت" src="/Uploads/Content/20210519-10053344.jpg" style="width: 750px; height: 234px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#5b9bd5">در قرارداد مشارکت در ساخت باید به مواردی توجه و حتما در تعهدات آن ها را قید کرد.</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-ملک باید دارای سند رسمی باشد و از صحت مالک یا نماینده قانونی آن مطمئن شد.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-باید دارایی دو طرف این عقد کاملا و شفاف نعیین شود تا هر دو طرف سود ببرند .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-مدت زمان کار و برنامه زمان بندی باید مشخص شود ؛ به این صورت که تاریخی دقیق برای شروع و پایان عملیات محاسبه و مشخص گردد.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-میزان سود و زیان و شرایط آن ها تعیین شود.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-ضمانت اجرا و تحویل انجام شود تا طرفین پشیمان نشوند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بهتر است هرگونه درخواست نسبت به پلان های معماری در قرارداد اورده شود که این موضوع نیاز به اتود معماری دارد پس بهتر است مالک قبل از قرارداد به دفاتر الکترونیک شهر مراجعه کند و درخواست دستور نقشه دهد و آنرا در اختیار سازنده بدهد تا سازنده به کمک دفاتر طراحی بتواند اتود و <strong><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c">طرح&nbsp;معماری</a></strong>&nbsp;که نزدیک به سلایق همدیگر است را به مالک نمایش دهد . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">البته به دلیل اینکه معماری ملک را شهرداری بررسی می کند ، ممکن است نقشه های معماری دستخوش تغییر شوند . البته طراح زبده با ضوابط مناطق آشنایی دارد و می تواند طرح معماری را با کمترین تغییرات تهیه کند . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">المان های مصرفی در ساخت ساختمان باید در قرارداد بررسی شوند . مثلا سرامیک مصرفی با چه درجه کیفیت و چه مدل ، شیرآلات مصرفی ، کابینت ها و جنس و کیفیت آن ها و ... .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">این مسائل وقتی قبل از شروع به کار صحبت شود بهتر است از اینکه در آینده منجر به کدورت و فرسایش مشارکت شود . البته در امروز بسیار درگیری ها بین مالکان و سازنده ها دیده می شود که این موضوع منشاء های بسیاری دارد که از جمله نوسانات هزینه ساخت ، سخت گیری های کارفرما و سازنده و... می باشد .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 10px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210519-10050557.jpg" style="width: 500px; height: 678px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#5b9bd5">نحوه محاسبه قدرالسهم طرفین</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در انواع قرارداد ها و با توجه به موقعیت و قیمت ملک و هزینه ساخت درصد شراکت طرفین طبق توافق دو طرف تعیین می شود . تقسیم واحدها (تجاری و اداری و مسکونی ) ، تقسیم پارکینگ ها و انباری با توجه به درصد و قدر سهم هر طرف محاسبه می شود و موقعیت آن نیز در مراحل تأییدیه جواز مشخص خواهد شد .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در بعضی مناطق مبلغ بلاعوض به صورت متر مربعی بیان می شود و بلاعوض برای بالانس کردن سرمایه طرفین محاسبه می شود تا آورده های طرفین برابر شود . سازنده این مبلغ را در اختیار مالک قرار می دهد تا مالک حین عملیات ساخت بتواند جایی را برای خود اختیار کند . اما با فرمول های محاسبه بلاعوض این مبلغ نیز مشخص می شود . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#5b9bd5">فرمول محاسبه بلاعوض </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">اگر </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">S= (B% * M) - (A% * G ) </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;را فرمول بلاعوض بدانیم :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;قیمت کل ملک را </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">M </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;در نظر بگیریم </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">هزینه ساخت را </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">G </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;در نظر بگیریم </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">قدرالسهم مشارکت مالک را </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">A% </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;در نظر بگیریم </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">قدرالسهم مشارکت سازنده </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">B% </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;در نظر بگیریم </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">و مقدار بلاعوض را </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">S </span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&nbsp;در نظر بگیریم .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مثال : بلاعوض ملکی به ارزش </span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">5</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> میلیارد و&nbsp; کل هزینه ساخت2 میلیارد و 500 میلیون&nbsp; و نسبت سهم درصد 60 &nbsp;به 40 به نفع سازنده به شکل زیر محاسبه می شود : </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px">&nbsp;</p> <p dir="LTR" style="margin-bottom: 10px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بلاعوض </span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">= &nbsp;(60 % * 5/000/000/000 ) - ( 40% * 2/500/000/000 ) = 2/000/000/000 </span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 10px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">البته در قرارداد مشارکت فرمول بالا چندان دقیق نبوده و به توافق طرفین قابل صحبت بستگی دارد . شاید سازنده نیز بنا به موقعیت ملک هزینه های بیشتری را اعمال کند مثلا از مصالح لوکس استفاده کند که این مبلغ بلاعوض باز باید محاسبه و بالانس شود . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">نحوه پرداخت بلاعوض هم بسیار مهم است . ترجیح بر آن است که پس از اخذ جواز و هنگام عقد قرارداد مالکین این مبلغ را از سازنده دریافت کنند . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#5b9bd5">انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">با توجه به مذاکرات انجام شده حین عقد قرارداد، توافقات متفاوتی جهت انتقال سند صورت می گیرد . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مثلا در یک حالت مشارکت 60&nbsp;&nbsp; به 40 به نفع مالک ، صاحب ملک این 40% سهم سازنده را در مراحل مختلف بسته به پیشرفت کار به نام سازنده می نماید . در این مثال سهم سازنده از ملک 2 دانگ از 6 دانگ است که بنا به عرف مالک آن را طی 3 مرحله به نام او می کند .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مرحله اول : 8/0 یعنی&nbsp; ( هشت دهم از یک دانگ ) در مرحله فوندانسیون </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مرحله دوم : 8/0 یعنی&nbsp; ( هشت دهم از یک دانگ ) در مرحله پایان سفت کاری </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">مرحله سوم : 8/0 یعنی&nbsp; ( هشت دهم از یک دانگ ) در مرحله اخذ پایانکار از سوی سازنده </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در قرارداد نیز یک شخص یا حتی مشاور املاک باید بین طرفین حکم شود تا در بعضی از اختلافات بین طرفین نظر دهد و موضوعات احتمالی که به تعارض بخورند را رفع نماید .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">در حالت مرسوم دیگری مالک یا مالکین با تضمین چک موظف می شوند در پایان مراحل مشارکت در ساخت ، جهت انتقال سند به سازنده اقدام نمایند . همانطور که سازنده نیز به واسطه چک تضمینی حسن انجام کار را از نظر کمیت و کیفیت متعهد می گردد . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">بعضی افراد نیز در قرارداد خود مراحل مشخصی از کار را با توجه به هزینه ای که سازنده صرف کرده ، مبنای انتقال سند قرار می دهند . به طور مثال :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">1.پس از دریافت جواز</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">2.پس از پایان مرحله سفت کاری</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">3.پس از تحویل ملک قابل سکونت</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">4.پس از دریافت صورت مجلس تفکیکی . برای این مورد نیاز است سازنده پس از اتمام مراحل ساخت ، به اخذ <strong><a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c">پایان کار</a></strong> ساختمان اقدام کند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">برای دریافت پایان کار نیز نیازی به اتمام مراحل نازک کاری نیست و هرگونه تأخیر در مراحل اداری که ناشی از قصور سازنده نباشد ، به مدت قرارداد اضافه می شود . در غیر این صورت مشمول ضرر و زیان می شود . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 10px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210519-10054132.jpg" style="width: 700px; height: 333px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#5b9bd5">نکات تکمیلی </span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-سازنده مبلغی را به عنوان اجاره اسکان موقت به مالک تحویل می دهد .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-پرداخت هر گونه جریمه از جمله جریمه کمیسیون داخلی یا ماده صد ، فضای سبز ، شهرداری ، نظام مهندسی و اموری از این قبیل بر عهده پیمانکار است .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-لزوما سازنده ای که بلاعوض بیشتری بدهد ، سازنده خوبی نبوده . دریافت بلاعوض را با چک بانکی انجام دهید.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-در قرارداد ضرر و زیان و حق فسخ یک طرفه برای مالک در نظر بگیرید تا در صورت عدم وصول چک های بلا عوض و عدم اجرای سایر تعهدات بتوان به آن ها رجوع کرد.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-در قراردادهای مشارکت در ساخت اگر عبارت های &quot;&nbsp;</span></span></span></span><strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="background:lightgrey"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#c00000">طرفین خیار تدلیس ، خیار غبن فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط می نماید</span></span></span></span></span></strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black"> &quot; قید شود ، بعد از امضای قرارداد دیگر نمی توانید شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری یا ادعای ضرر و زیان داشته باشید. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-فهرست کاملی از مصالح و وسایل مرتبط با ساخت و اجرا تهیه شود که تمام نکات و مشخصات همراه آن درج شود ؛ مانند نوع ، جنس ، رنگ ، کارخانه سازنده ، کشور تولید کننده و ... و در کنار آن ها از به کار بردن کلمه &quot;</span></span></span></span><strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="background:lightgrey"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#c00000">مشابه</span></span></span></span></span></strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">&quot; جلوگیری کنید تا از هرگونه اختلاف نظر در آینده پرهیز شود .</span></span></span></span> </span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-با توجه به به روز شدن قوانین در سازمان ها و ادارت ، مالک نسبت به روند کار از متخصصین مشاوره گیرد و در صورت لزوم به اطلاع سازنده نیز برساند .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-حتما نسبت به تعیین حق پارکینگ و انباری اقدام نمایید و بهتر است نسبت به قدرالسهم طرفین آن ها نیز تقسیم شوند . پس از تأیید نقشه و صدور جواز ، نقشه ها پیش نویس شده و انباری و پارکینگ هر واحد با شماره و موقعیت تعیین می گردد تا بعد ها مشکلی پیش نیاید .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:black">-کلیه چک هایی که دو طرف به یکدیگر برای ضمانت اجرایی قرارداد تحویل می دهند ، در حضور کارشناس و شاهد ترجیحا امضاء و مبادله شوند و می توان از آن ها کپی تهیه کرد . </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:10px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:red"><a href="https://mohandesan.org/fa/treaty/Details/54" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">نمونه قراداد مشارکت در ساخت</a> کلیک کنید</span></span></span></span></u></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 11px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:red"><a href="https://mohandesan.org/fa/treaty/Details/54" target="_blank"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210519-10052497.jpg" style="width: 300px; height: 300px;" /></a></span></span></span></span></u></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right; margin-bottom:11px">&nbsp;</p>

اخذ گواهی پایان کار ساختمانی

اخذ گواهی پایان کار ساختمانی

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پایان کار چیست ؟</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">همانگونه که <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2037/ مراحل-اخذ-پروانه-ساختمان">اخذ جواز&nbsp;ساختمان</a> با انجام&nbsp;<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2058/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c">طراحی معماری</a>&nbsp;برای آغاز عملیات ساختمانی مهم ترین مدرک مورد نیاز است ، پس از اتمام ساخت و ساز نیز اخذ گواهی پایان کار به عنوان مهم ترین مدرک اتمام پروژه مد نظر می باشد . پایان کار نشان دهنده اجرای ساختمان طبق نقشه های مصوب و مقررات اجرایی استاندارد است و عدم وجود آن حاکی از مشکلی در کار است .&nbsp;پس از&nbsp;پایان مراحل ساخت و ساز ، با مراجعه مالک به مراجع قانونی و در خواست <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/اخذ-گواهی-پایان-کار-ساختمانی">صدور گواهی پایان کار ساختمان</a> ، بازدیدها و بررسی های لازم توسط کارشناسان شهرداری صورت گرفته و در صورت نبود بدهی ، خلاف و تناقض اجرا و نقشه و همچنین رعایت موارد و مقررات قانونی و فنی در ساختمان سازی ، مدرکی با عنوان پایان کار تحویل مالک می گردد . این مرحله الزامی برای صدور و انتقال سند می باشد . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">گواهی پایان کار مدرکی است که پس از اتمام ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می شود و مشخص می کند بنای ساخته شده مورد تأیید ارگان های مرتبط است . بنابراین توصیه می شود که هنگام خرید ملک علاوه بر پروانه ساختمانی ، پایان کار نیز رؤیت شود. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">کارکردهای مهم این مدرک تأیید فنی ساختمان ، نداشتن خلاف ساختمانی و امکان صدور سند است . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بدون گواهی پایان کار امکان صدور سند برای هیچ یک از واحد های ساخته شده نیست .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="پایان کار" src="/Uploads/Content/20210517-13050614.jpg" style="width: 700px; height: 441px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در گواهی پایان کار مشخصات کامل ساختمان شامل متراژ عرصه ، اعیان ، تعداد طبقات ، مشاعات و کاربری تمام اجزای ساختمان و ... وجود دارد . هزینه اخذ این گواهی به کاربری ملک ، متراژ زمین و تعداد طبقات و ... بستگی دارد که به عهده مالک یا نماینده قانونی او می باشد ؛ مگر آنکه طبق توافقاتی این وظیفه به شخص دیگر واگذار شده باشد .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و به مؤجب آن فروشنده متعهد به اخذ گواهی پایان کار پس از اتمام ساخت می شود. همچنین تاریخ دقیق انتقال سند واحد مربوطه نیز در قرارداد پیش فروش تعیین می شود ؛ پس تا آن تاریخ پایان کار بایستی اخذ شده باشد .&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">چنانچه در تاریخ مقرر فروشنده حاضر به انتقال سند نبود ، می توانید الزام وی به تنظیم سند رسمی را بخواهید . چنانچه گواهی پایان کار اخذ نشده باشد ، ابتدا باید در دادخواست خود الزام فروشنده به اخذ آن و سپس الزام به تنظیم سند را در خواست کنید . </span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">اگر ملک ساخته شده دارای تخلف باشد ، به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود . در صورت رأی مبنی بر پرداخت جریمه ، مالک آن را تقبل کرده و سپس گواهی پایان کار صادر خواهد شد .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">مراحل اخذ گواهی پایان کار</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify; margin-right:48px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">تشکیل پرونده توسط مالک و تنظیم فرم درخواست توسط ناظر و مالک ، نامه در خواست به شهرداری برای اخذ دستور ، فرم ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه ، تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی انجام می شوند . چنانچه ملک احداث شده نوساز باشد ، پرداخت عوارض نوسازی و ارائه رسید الزامی است . </span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify; margin-right:48px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بازید کارشناسان شهرداری و دفتر فنی و تنظیم گزارش از وضع موجود و تکمیل فرم روند اجرای عملیات ساختمان توسط ناظر و ارائه آن به مالک </span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify; margin-right:48px; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">تعیین تخلف : در این مرحله پروژه بسته به تخلف دو مسیر را طی می کند . راه اول آن است که هیچ خلافی نداشته و بدهی ها از قبل نیز چک می شوند و پرداخت می شوند . در نهایت پرونده به محاسبات ارجاع داده می شود . سپس برگه اتمام بنا که در آن پیش نویس پایان کار ساختمان و رسید تأیید بازرسی ارائه شده است ، آماده می گردد . در صورت داشتن تخلف ساختمانی ، پرونده به ماده 100 یا کمیسیون داخلی ارجاع داده می شود . پس از بررسی های لازم میزان جریمه و ... تعیین می شود که مالک با پرداخت آن ادامه مراحل اخذ پایان کار را طی می کند . در صورت عدم پرداخت آن حکم تخریب صادر می گردد و چنانچه تا دو ماه این کار انجام نشود، شهرداری خود اقدام به تخریب نموده و هزینه تخریب را نیز دریافت می کند .</span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">با طی مسیرهای مختلف ، پرونده به مرحله پیش نویس رسیده و واحد تشکیل پرونده شهرداری آن را انجام می دهد . سپس گواهی پایان کار طبق مشخصات ساختمان تکمیل می گردد. در مرحله بعد تأییدات لازم جهت صدور گرفته می شود .&nbsp; پس از امضای نهایی شهردار ، پرونده به دبیرخانه ارجاع و گواهی ، ممهور به مهر و دارای شماره و تاریخ می شود . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="مراحل-پایان-کار" src="/Uploads/Content/20210517-15054632.jpg" style="width: 750px; height: 1181px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">مدارک مورد نیاز جهت درخواست پایان کار</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1.اصل و کپی سند مالکیت</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2.اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3.در صورت فوت مالک ، اصل وکپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4.اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">5.اصل و کپی فیش آب ، برق ، گاز و تلفن</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6.ارائه کارت سازه ، برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله ای و همچنین تأییدیه استاندارد برای آسانسور در ساختمان های نوساز</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">7.اصل و کپی پروانه ساختمانی</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">8.نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه به همراه </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%">CD</span></span> </span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">پایان کار ساختمان های قدیمی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">امروزه تعیین کاربری املاک در طرح جامع انجام می گیرد ؛ اما از آنجا که قبل از سال 49 چنین برنامه ای وجود نداشت ، هر گونه استفاده از ساختمان و ملک حق تملک افراد محسوب می شد . از این رو نیازی به اخذ پایان کار هم نبود . در ساختمان های قدیمی برای اخذ پایان کار جدید بسته به مدارک در دسترس عمل می کنند . جهت انتقال سند ساختمان های کلنگی به پایان کار جدید نیاز است . به طور کلی مالکان ساختمان هایی با قدمت بیش از حدود 29-30 سال بایستی جهت اخذ پایان کار جدید اقدام نمایند .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1.می توان گفت تعدادی ساختمان های قدیمی و کلنگی یک پایان کار قدیمی دارند که در این صورت با بردن آن و سایر مدارک لازم نسبت به گرفتن پایان کار جدید اقدام می شود و البته نیازی به برگه اتمام عملیات ساختمانی در این مورد نیست .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2.در حالت دیگر سند و پایان کار قدیمی موجد هستند اما مالک بدون کسب مجوز تغییراتی در ملک ایجاد کرده است . به طور مثال یک طبقه یا نیم طبقه به ساختمان افزوده و مواردی از این قبیل . موارد خلاف معمولا به کمیسیون داخلی شهرداری یا کمیسیون ماده صد ارجاع داده شده و سپس با مدارک موجود و پرداخت جریمه پایان کار جدید صادر خواهد شد . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3.دسته ای از ساختمان های کلنگی هم هستند که بدون هیچ گونه مجوزی ساخته شده اند و پایان کار و سندی ندارند . اخذ پایان کار برای اینگونه ابنیه بسیار دشوار است و توصیه می گردد به وکلای حقوقی مراجعه شود . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">مدارک مورد نیاز جهت اخذ پایان کار جدید برای ساختمان قدیمی</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">1.اصل و کپی سند مالکیت (ارائه سند 6 دانگ الزامیست)</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">2.حضور مالکین یا وکیل قانونی الزامیست ؛ در صورتی که مالک حقوقی باشد معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده رسمی شرکت الزامیست .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">3.اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">4.اصل و کپی وکالتنامه محضری در صورت مراجعه وکیل ، اصل و کپی مدارک شناسایی وکیل </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">5.اصل و کپی فیش نوسازی پرداخت شده سال جاری </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">6.در صورت فوت مالک ، اصل وکپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">7.اصل و کپی فیش آب ، برق ، گاز و تلفن</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">8.در صورت داشتن پایان کار ؛ ارائه آن</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">9.نقشه 2000/1 (هنگام تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک ارائه می شود)</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">10.برگه استحکام بنا و برگه اتمام عملیات ساختمانی برای ساختمان های بعد از سال 1349</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span style="color:#4f81bd">شرایط صدور پایان کار ؛ مصوب سال 1396</span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">با توجه به روند افزایش جمعیت و نیاز به مسکن جدید درنتیجه تغییر زیرساخت های شهری و افزایش حجم توده ساختمان ها ، اهمیت امنیت ساختمان ها و لزوم نوسازی بافت های فرسوده بسیار مورد توجه است . از ابتدای دی ماه سال 96 صدور پایان کار منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان است و در بازرسی های فنی این مسئله چک خواهد شد.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">طبق این بخشنامه تمامی دستگاه های اجرایی و پیمانکاران ساختمانی موظف به استفاده از مصالح دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و یا گواهینامه های فنی طبقه بندی واکنش در برابر آتش از مراجع مربوطه باشند&nbsp; . به این ترتیب اخذ پایان کار از شهرداری مشروط به اخذ گواهینامه ی فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی می باشد . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">به علاوه&nbsp;<a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/ تاییدیه-اتش-نشانی-در-مرحله-پایانکار---ضوابط-آتش-نشانی-نظام-مهندسی">تأییدیه سازمان آتش نشانی</a> از مدارک بسیار لازم جهت اخذ پایان کار است . در مواردی که ساختمان تمام موارد و <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2035/ تاییدیه-اتش-نشانی-در-مرحله-پایانکار---ضوابط-آتش-نشانی-نظام-مهندسی">ضوابط آتش نشانی</a> را رعایت نکرده باشد و البته در پروژه های خاص ، طبق در خواست مالک <a href="https://mohandesan.org/fa/post/details/2069/اخذ-گواهی-پایان-کار-ساختمانی">گواهی پایان کار موقت</a> برای متوقف نشدن کار صادر می گردد .</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">گواهی پایان کار موقت ، پایان کاری یک ساله است که بنابر شرایط خاص پروژه با موافقت سازمان های مربوطه تحویل مالک می گردد . در ابتدا سازمان آتش نشانی تآییدیه ایمنی موقت یک ساله جهت این امر به شهرداری منطقه ارسال می کند و پیرو آن شهرداری گواهی پایان کار موقت را صادر می نماید . پس از مدت زمان مقرر چنانچه مواردی که مؤجب عدم تأیید نهایی بودند ، رفع شدند ؛ سازمان آتش نشانی تأییدیه نهایی و شهرداری پایان کار دائم را صادر می کند و پس از مراحل انتقال سند ممکن خواهد بود . </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px">&nbsp;</p>

طراحی ویلا کلاسیک

طراحی ویلا کلاسیک

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ویلاهای کلاسیک به دلیل القای حس شکوهمندی و عظمت در جامعه بسیار موردتوجه هستند . معماری کلاسیک سنگینی و وقار خاصی را به همراه دارد و با جزئیات و ابزار های متنوع خودنمایی می کند . این معماری یادآور بناهای تمدن یونان و ادامه آن روم باستان تا رنسانس هستند که می توانند خاطره انگیز و یادآور اتفاقات بسیاری باشند منتها در ایران قبل از دوره مدرنیته و ورود معماری غربی هیچ جایگاهی نداشته است .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">تقارن و تعادل و ایستایی و فضاهایی مرتفع با ریتم تکرار شونده ی عناصر معماری ویژگی بارز این سبک است . پنجره ها برخلاف سبک مدرن ابعاد وسیعی ندارند و نرده های فلزی و سنگی زینت بخش ایوان ها و جلوی پنجره ها هستند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="کلاسیک1" src="/Uploads/Content/20210512-16053811.jpg" style="width: 700px;" /></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی ویلا کلاسیک فضاهای داخلی شفافیت سبک مدرن را نداشته و روشنایی یکنواخت در داخل پخش نمی شود. در طراحی محوطه انواع مجسمه های مشابه یونان و روم باستان در بخش مرکزی باغ &nbsp;به خطوط جهت داده و محور طراحی قرار می گیرد . توجه به نقطه عطف محورها و جانمایی المان های مناسب به متناسب بودن یک ویلای کلاسیک کمک می نماید . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کلاسیک 2" src="/Uploads/Content/20210512-16051460.png" style="width: 700px; height: 932px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مصالح عمده مورد استفاده سنگ بوده و امروزه سیمان سفید نیز جایگزین کم هزینه و سبک تری برای آن در نظر گرفته می شود . شاسی کشی و اسکوپ کردن سنگ در این پروژه ها به دلیل وزن بالای المان های کلاسیک از اهمیت بسیاری برخوردار است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="کلاسیک4" src="/Uploads/Content/20210512-16052281.jpg" style="width: 700px; height: 496px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p>

طراحی ویلا مدرن

طراحی ویلا مدرن

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی ویلا به سبک مدرن ردپاهای زندگی سنتی و قدیمی از تمام طرح و از سبک زندگی حذف می شود. عدم تقارن و ترکیب خلاقانه و آزادانه احجام و فضاسازی در ترکیبات هندسی به دست آمده از اصول این معماری است . خطوط مستقیم و احجام ساده و افلاطونی در این سبک به چشم می آیند و فرم های خاص و پیچیده در این سبک قرار نمی گیرند . برای مدرن شدن ویلاها غالبا از دیوارهای شیشه ای استفاده می شود تا فضاهای دلباز و روشن و یکنواخت ایجاد شوند . معمولا ارتفاع سقف ها نیز بلندتر از معمول بوده و فضا را زیباتر نشان می دهد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16050021.jpg" style="width: 700px; height: 467px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">مصالح بدون محدودیت و البته تنها نوین و جدید قابل استفاده هستند . رنگ های خنثی در مصالح معمولا به کار می روند و چوب متریالی است که می تواند رنگی به محیط یک ویلای مدرن ببخشد. شفافیت فیزیکال از عناصر مهم طراحی مدرن بوده و فضاهای داخل ویلا بدون مرز و یکپارچه و حتی دیواره های حمام ها گاهی شیشه ای طراحی می شوند تا از چشم انداز به طور گسترده ای بهره مند شوند و مرز درون و برون به حداقل برسد . تراس های باز و وسیع در کنار فضاهای استراحت بسیار کاربردی و مورد پسند هستند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="ویلا مدرن" src="/Uploads/Content/20210512-16053589.jpg" style="width: 700px; height: 561px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ویلاهای دوبلکس مدرن محسوب می شوند زیرا این نوع فضاها در دوران مدرنیسم در معماری جهان ایجاد شدند . بسته به سلیقه کارفرما فضاهای عمومی و خصوصی و عرصه استراحت در طبقات مختلف طراحی می شوند ؛ اما غالبا اتاق خواب ها و بخشی خدماتی درطبقه بالا و فضاهای پذیرایی و دورهمی در پایین قرار می گیرند که به دلیل دسترسی راحت به تراس و استخر و باربیکیو و... می باشد . طراحی ویلای مدرن دوبلکس و نحوه برخورد با آن در قاب کردن نمای ویلا در زیبایی و جلوه ویلا نقش به سزایی دارد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در معماری ویلای مدرن نیز به نورپردازی طبیعی و بازی با سایه روشن ها پرداخته می شود اما مبانی این کار به کلی با معماری ایرانی متفاوت است و بیشتر یکنواختی و روشنی تمام قسمت ها مدنظر است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">برای طراحی ویلای دوبلکس نقلی معمولا از سبک مدرن استفاده می شود زیرا به صورت بهینه تر از فضا در این شیوه استفاده می شود . در طراحی ویلا مدرن کوچک و نقلی سیرکولاسیون حرکتی داخل و خارج بنا ساده است تا مسیرهای حرکتی موجب پرت فضا نشوند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="ویلا مدرن3" src="/Uploads/Content/20210512-16054602.jpg" style="width: 700px; height: 394px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p>

طراحی ویلا ایرانی

طراحی ویلا ایرانی

<p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">گروهی از مردم به معماری ایرانی علاقه داشته و سبک طراحی داخلی و خارجی ویلای خود را اینگونه می پسندد . در طراحی محوطه باغ و ویلا ایرانی از هندسه و نقوش معماری سنتی ایرانی استفاده می شود که می توان همان شکل و شمایل را به کار نبرده و آن را معاصر نموده و خلاقیتی بدیع و مصالح نوین به کار برد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بناهای سنتی ایرانی با تمام تفاوت هایشان در تزئینات و کاربری وجوه اشتراکی دارند که احساس در ذهن را فعال کرده و کاملا بعد خاطره انگیز بودن فضا را پوشش می دهند . در حقیقت یکی از مفاهیم اتصال ما به معماری خاطره فضا و مکان است و حس خاطره ها آنقدر دقیق است که نیازی به اجرای المان های سنتی به همان گونه قدیمی نمی باشد ؛ البته فرم و شکل قدیمی نیز مشکل و نقص نبوده و این موضوع به سلیقه شما بستگی کامل دارد . پس در سبک ایرانی ما دو راهبرد سنتی و معاصر را پیش رو داریم که مبانی تفکر در معماری ایرانی در هر دو ، اصل طراحی بوده و تنها نمود آن ها متفاوت گشته است . توجه به سایه ها و نورطبیعی و نحوه کشاندن آن به فضای داخلی و طراحی طبق دستیابی به معنای نور از نکات مهم می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">گروهی از مردم به معماری ایرانی علاقه داشته و سبک طراحی داخلی و خارجی ویلای خود را اینگونه می پسندد . در طراحی محوطه باغ و ویلا ایرانی از هندسه و نقوش معماری سنتی ایرانی استفاده می شود که می توان همان شکل و شمایل را به کار نبرده و آن را معاصر نموده و خلاقیتی بدیع و مصالح نوین به کار برد . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">بناهای سنتی ایرانی با تمام تفاوت هایشان در تزئینات و کاربری وجوه اشتراکی دارند که احساس در ذهن را فعال کرده و کاملا بعد خاطره انگیز بودن فضا را پوشش می دهند . در حقیقت یکی از مفاهیم اتصال ما به معماری خاطره فضا و مکان است و حس خاطره ها آنقدر دقیق است که نیازی به اجرای المان های سنتی به همان گونه قدیمی نمی باشد ؛ البته فرم و شکل قدیمی نیز مشکل و نقص نبوده و این موضوع به سلیقه شما بستگی کامل دارد . پس در سبک ایرانی ما دو راهبرد سنتی و معاصر را پیش رو داریم که مبانی تفکر در معماری ایرانی در هر دو ، اصل طراحی بوده و تنها نمود آن ها متفاوت گشته است . توجه به سایه ها و نورطبیعی و نحوه کشاندن آن به فضای داخلی و طراحی طبق دستیابی به معنای نور از نکات مهم می باشد .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="ویلای ایرانی1" src="/Uploads/Content/20210512-16052643.jpg" style="width: 700px; height: 552px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ویلاهایی که به سبک سنتی طراحی می شوند طبق اصول معماری سنتی طراحی شده و باتوجه به ویژگی های اقلیمی و فرهنگی منطقه و سادگی و صمیمیت طراحی می شوند . تقارن در این طراحی باعث خوانا بودن المان ها شده و ریتم معماری سنتی با استفاده از قاب بندی ها و طراحی طاق های متوالی با مصالح آجر پیاده سازی می شود . عمده مصالح آن ها آجر و تزئیناتی مانند کاشی کاری و منبت کاری در آن ها به کار می رود. در طراحی باغ ویلا نیز از طرح چهار باغ که پیشینه ای کهن دارد و اولین بار کوروش هخامنشی در مجموعه پاسارگاد آن را طراحی کرد ، استفاده می کنند . آجر چینی های متنوع طرح و نقش های جذابی را در بدنه ویلاها ایجاد می کنند. گره چینی های آجری آنقدر متنوع هستند که با مراجعه به آن ها دست ما برای طراحی بسیار باز است . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16051643.jpg" style="width: 700px; height: 832px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">دسته مهمی از این سبک بازسازی خانه های قدیمی ویلایی است که تمایل به حفظ حال و هوای ویلا دارند و در کنار تغییرات در چیدمان و طراحی فضاهای داخلی ، نما را مرمت و محوطه های باز و نیمه باز را به سبک سنتی طراحی می کنند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16053129.jpg" style="width: 700px; height: 525px;" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی ویلای ایرانی معاصر مفاهیم و اصول مدنظر هستند اما از هندسه و نقوش مورد استفاده در گذشته پرهیز می شود . این سبک نو به نو شدن معماری ایرانی است و آن را بدیع می نماید . در سبک معاصر ایرانی مصالح نوین مانند انواع آجرهای نسوز در ابعاد بسیار متفاوت و حتی بزرگ مانند تایل های پیش ساخته در ترکیبی با ورق های فلزی و شیشه به نمایش در می آیند . گره چینی های آجری مقابل پنجره های بزرگ برای حفظ محرمیت و کنترل نور طبیعی با روش خشک و نوین اجرا می شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16053599.jpg" style="width: 700px; height: 466px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی ویلا ایرانی معاصر الزامی به استفاده از آجر نیست ؛ اما عموم مردم برای این سبک چنین سلیقه ای دارند . از ترکیب بتن و چوب نیز کاملا حس و حال ترکیب آجر و فلز (گرم و سرد) منتقل می شود و رگه های چوب حسی خاطره انگیز داشته و پاره ای از حواس را فعال می کند. شِیدر ( سایه انداز ) در انواع جنس ها به شکل دهی فضاهای نیمه باز در این سبک کمک می کند و احساسی از نیمه محصور بودن موردنیاز برای آرامش در این سبک را به ما می دهند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16050223.jpg" style="width: 700px; height: 700px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16052696.jpg" style="width: 700px; height: 438px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">ایوان ها در هر دو رویکرد طراحی نقش به سزایی در این معماری دارند ؛ به طور کلی فضاهای نیمه باز همواره برای آسایش حرارتی ، ایجاد حریم و نشمین جمعی و لذت بردن از طبیعت استفاده می شده اند . </span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><img alt="" src="/Uploads/Content/20210512-16052359.jpg" style="width: 700px; height: 467px;" /></span></span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;2 Mitra&quot;">در طراحی ویلای ایرانی معاصر مفاهیم و اصول مدنظر هستند اما از هندسه و نقوش مورد استفاده در گذشته پرهیز می شود . این سبک نو به نو شدن معماری ایرانی است و آن را بدیع می نماید . در سبک معاصر ایرانی مصالح نوین مانند انواع آجرهای نسوز در ابعاد بسیار متفاوت و حتی بزرگ مانند تایل های پیش ساخته در ترکیبی با ورق های فلزی و شیشه به نمایش در می آیند . گره چینی های آجری مقابل پنجره های بزرگ برای حفظ محرمیت و کنترل نور طبیعی با روش خشک و نوین اجرا می شوند .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></p>

برچسب ها

#برگه مجری،مجری ذیصلاح،مهندس مجری،لیست مهندس های مجری،معرفی مهندس مجری،قیمت مهندس مجری، #سوله صنعتی طراحی سوله طراحی صنعتی طراحی سوله ارزان طراحی سوله صنعتی نقشه سوله طراحی سازه سوله طراحی تاسیسات #سوله صنعتی , طراحی سوله , طراحی صنعتی , طراحی سوله ارزان , طراحی سوله صنعتی , نقشه سوله , طراحی سازه سوله , طراحی تاسیسات عرشه فولادی , ابعاد استاندارد نکات اجرایی سوله , مشخصات فنی سوله , سوله قاب های اصلی #اخذ جواز,استحکام بنا,بازسازی,تغییر کاربری,اضافه اشکوب,تعویض مهندس ناظر,برگه استحکام بنا ,فرم گواهی استحکام بنا,حق الزحمه استحکام بنا ،ستحکام بنا , حق الزحمه استحکام بنا , دانلود برگه استحکام بنا , نمونه فرم استحکام بنا , استحکام بنای مهد کودک ، استحکام بنا , استحکام بنای مدرسه ، دانلود فرم استحکام بنا تهران , فرم استحکام بنا شهرداری تهران ،استحکام بنا نوسازی مدارس ، استحکام بنا سوله ، استحکام بنای بهزیستی ، # آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران #نحوه ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر تشریح شد

پر بازدید

test

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي|مشاوره 09202202092

test

دانلود فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان

فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان