اخبار

بیشتر
نحوه پذیرش تغییرات درنقشه های اجرایی در مراحل اجرای ساختمان

نحوه پذیرش تغییرات درنقشه های اجرایی در مراحل اجرای ساختمان

26/1/1400

به گزارش مهندسان شهر:

اعمال تغییرات فقط با تایید محاسب قبل استناد نخواهد بود
تغییر باید به تصویب مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی برسد

نظرات شما

  • ارسال