اخبار

بیشتر
جریمه ۷برابری برای تداوم غیرمجاز سد معبر ساختمانی

جریمه ۷برابری برای تداوم غیرمجاز سد معبر ساختمانی

28/1/1400

به گزارش مهندسان شهر:

مالکان در زمان ثبت شروع عملیات ساختمانی نسبت به صدور مجوز تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی با مدت معین اقدام خواهندکرد. بهای خدمات تعیین شده به هنگام ثبت شروع عملیات ساختمانی محاسبه و دریافت می‌گردد و شهرداری تهران(معاونت شهرسازی و معماری) حداکثر ظرف مدت یک ماه دستورالعمل اجرایی این مصوبه را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می نماید.

سالاری در ادامه گفت: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه شورا، همه کارگاه‌های ساختمانی دارای پروانه ساختمانی مشمول این مصوبه میباشند. برای آن دسته از ساختمان‌هایی که عملیات ساختمانی آنها پیش از ابلاغ این مصوبه آغاز شده و مهلت مقرر در این مصوبه مبنی بر تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی برای آنها به اتمام رسیده است، مالک یا مالکان موظف به جمع‌آوری حصارکارگاهی با رعایت کلیه الزامات ایمنی ظرف مدت حداکثر سه ماه می‌باشند و برای مهلت سه ماهه به ازای هرماه محدود نمودن پیاده‌رو بهای خدمات تعیین شده را پرداخت می نمایند و در خصوص ساختمان‌های گروه (ج) و (د) نیز مالک یا مالکان موظف به جمع‌آوری حصارکارگاهی با رعایت کلیه الزامات ایمنی ظرف مدت حداکثر یک سال می‌باشند و برای این مهلت به ازای هرماه محدود نمودن پیاده‌رو بهای خدمات تعیین شده را پرداخت می نمایند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ذکر کرد که شهرداری ناحیه کنترل میدانی مستمر بر رعایت الزامات ایمنی، زیست‌محیطی و بهداشتی محدوده کارگاه‌ ساختمانی و پایش انطباق موارد مندرج در مجوز صادره با وضع موجود را از طریق سامانه‌های مرتبط ثبت و بارگذاری بر عهده خواهد داشت و نظارت عالیه برعهده معاونت شهرسازی و معماری می‌باشد.

نظرات شما

  • ارسال