شرکت مهندسین مشاور کیمیا تجارت مارین نیمایی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

کیمیا نیمایی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

فاطمه اصفهانی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

رضا مجد

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

سعید خداخواه

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

شعبان ذالی قهی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

امین موسوی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

ALI G

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

مهدی اسمعیلی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

شرکت مهندسین مشاور ویونا پژوهیده

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

شرکت مهندسین مشاور ویونا پژوهیده

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

آژیراک سازه دژ مهدوی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0

آژیراک سازه دژ مهدوی

نوع برگه متراژ معمار محاسبات تاسیسات نما
تا 500 0 0 0 0
تا 1000 0 0 0 0
تا 2000 0 0 0 0
2000 متر به بلا (متر مربع) 0 0 0 0